Informasjon om kunstavgiften

Kunstavgiften er en lovpålagt avgift ved offentlig omsetning av kunst med en salgspris over kr 2 000 ved alt salg av kunst i eller fra Norge, samt kunst til offentlig visning bestilt fra Norge. All omsetning, med mindre den skjer direkte mellom to privatpersoner uten noen form for annonsering, åpent atelier, eller på annen måte blir offentlig lagt ut for salg, regnes som hovedregel for ”offentlig omsetning” og utløser kunstavgift. Les kunstavgiftsloven i sin helhet her.

Nettportalen for rapportering og betaling av kunstavgift, kunstavgiften.no, er et samarbeid mellom organisasjonene Bildende Kunstneres Hjelpefond og BONO. Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger.

Det er tre typer avgift som rapporteres via kunstavgiften.no

  • Førstehåndssalg, hvor selger er ansvarlig for rapportering og betaling
  • Videresalg, hvor selger er ansvarlig for rapportering og betaling
  • Kunst til offentlig visning, hvor kjøper er ansvarlig for rapportering og betaling

Det er avgjørende at det rapporteres riktig type avgift, feil rapportering kan i siste instans medføre at avgiften må betales på nytt.

Rapportering og innbetaling av kunstavgiften skal gjøres uoppfordret og innen følgende tidsfrister:

 

  • 10. juni          -  for omsetning i januar, februar, mars og april
  • 10. oktober  -  for omsetning i mai, juni, juli og august
  • 10. februar   -  for omsetning i september, oktober, november og desember

 

Førstehåndssalg - For kunstnere og gallerier eller andre som selger verk på vegne av kunstner

Førstehåndssalg en avgift på 5% som betales fra offentlig salg direkte fra kunstner eller på vegne av kunstner når verket er prissatt over kr 2 000. Den som selger eller formidler salget er ansvarlig for å rapportere og betale avgiften, og i tillegg informere kunde om at kunstavgiften legges til ved salg samt spesifisere dette på kvittering for kjøp. Avgiften fra førstehåndssalg på 5% skal legges til den opprinnelige salgsprisen ettersom avgiften ikke skal avkorte kunstnerens honorar.

De vanligste typene førstehåndssalg er salg via gallerier som stiller ut kunstneres verk til salgs, eller ved kjøp fra kunstneren direkte via åpent atelier, nettsted mm. Avgiften skal også rapporteres og betales dersom det kunstverket som selges er offentlig annonsert, for eksempel i sosiale medier som facebook og instagram, på finn.no eller plattformer for kunstomsetning. Omsetning skal også rapporteres dersom salget finner sted som følge av at virksomheten som sådan er markedsført i disse eller lignende kanaler. Når en kunstner selger fra åpent atelier, annonserer eller inviterer flere samtidig til utstilling o.l. regnes omsetningen som offentlig og det skal betales kunstavgift. Salg til enkeltpersoner som oppsøker kunstneren privat regnes ikke som offentlig omsetning, og utløser derfor ikke kunstavgift.

 

Videresalg – Salg av kunst som tidligere har skiftet eier

Videresalg er ethvert salg som finner sted etter at verket har skiftet eierskap for første gang, for eksempel ved salg, gjennom testamente eller som gave. De vanligste formene for videresalg er auksjonshus eller privatpersoner som selger kunst som eies av noen andre enn den som har opphavsrett til kunstverket. Avgiften skal legges på ved salg over kr 2 000.

Følgeretten er en del av opphavsretten (jf. § 38c i åndsverkloven) og gir kunstnerne rett til vederlag når deres originalverk blir videresolgt. Dette forutsetter at salgssummen er over 3 000 euro. Følgeretten gjelder for kunstnere som er statsborgere eller bosatt i EØS-området, i tillegg til andre land utenfor EØS som omfattes av følgerettsordningen. Fullstendig liste over hvilke land som er omfattet av følgeretten finner du her. Retten til vederlag består i opphavers levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Etter opphavsmannens død vil retten tilfalle dennes livsarvinger. 

Dersom videresalget ikke utløser følgerett vil midlene fra avgiften gå til de kollektive ordningene via Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Følgerettsvederlag rapporteres og innbetales som en del av kunstavgiften. Ved videresalg skal det derfor gis opplysninger om kunstnerens navn, fødselsdato, verkstittel, salgsdato og salgssum i rapporteringen. Er dette opplysninger du ikke har eller kan finne, kan du oppgi disse som ukjent.

For salgspriser opp til 50 000 EUR er prosentsatsen 5 %. Ved høyere salgspriser enn dette vil prosentsatsen kunne være lavere. Ta direkte kontakt med kunstavgiften via [email protected] for å sikre korrekt utregning ved slike tilfeller.

 

Kunst til offentlig visning – For virksomheter eller personer som har bestilt kunstverk, utsmykkinger eller kjøper direkte fra kunstner med sikte på offentlig visning

Kunst til offentlig visning er en avgiftstype som gjelder ved kjøp av verk til utsmykking, museumssamlinger og annen offentlig visning. I motsetning til førstehåndssalg er det oppdragsgiver/kjøper som er ansvarlig for rapportering av kunstavgiften når det dreier seg om denne typen kjøp av kunst. Ved rapportering av kunst til offentlig visning er det viktig å huske på at avgiftsgrunnlaget er den kontraktfestede summen kunstneren mottar i vederlag. Kunstavgiften skal legges til etter kjøpesummen med kunstneren er avtalt ettersom avgiften ikke skal avkorte kunstnerens honorar.

Unntaket for avgiftsplikten ved innkjøp til offentlig visning er dersom virksomheten ikke driver ervervsmessig og kjøper et verk som allerede er ferdig laget før kjøp. Dersom salget har kommet i stand gjennom en form for mellomledd, for eksempel på bakgrunn av en utstilling eller hvor det deltar en formidler, vil kjøpet uansett være avgiftspliktig. Ved alle former for bestillingsverk eller oppdrag vil det være avgiftsplikt. 

 

Avgift på formidlingssalg

Salg av verk med salgspris over 2 000 NOK der det deltar en yrkesmessig formidler, er omfattet av kunstavgiften. Dette gjelder også salg mellom privatpersoner der yrkesmessig formidler deltar. Med yrkesmessig formidler forstås enhver hvis yrkesmessige opptreden knytter seg til kunstmarkedet. 

 

Hva midlene fra Kunstavgiften går til

De kollektive ordningene forvaltes av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Les mer om disse ordningene på kunstfond.no.

Følgeretten som er den individuelle ordningen forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og følgeretten er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven

 

Kontroll av virksomheter eller personer som er avgiftspliktige

Bildende Kunstneres Hjelpefond gjennomfører av og til kontroller av virksomheter som omsetter kunst, samt andre som offentlig omsetter kunst. Dette kan foregå ved å kreve innsyn i regnskap.

Når Bildende Kunstneres Hjelpefond får kjennskap til kunstprosjekter eller kunstverk til offentlig visning som for eksempel utsmykkinger, vil det aktuelle ervervet bli kontrollert.

Avdekkes avgift som ikke er rapportert inn vil Bildende Kunstneres Hjelpefond kunne legge til forsinkelsesrenter i tråd med Finansdepartementets satser. Dersom avgiften er unnlatt betalt forsettelig eller uaktsomt kan det være aktuelt med bøteileggelse. Grovt forsettelig eller uaktsom overtredelse av kunstavgiftsloven kan medføre at avgiften må betales dobbelt, og ved gjentakelse firedobbelt.

Bildende Kunstneres Hjelpefond fører tilsyn med virksomheter eller enkeltpersoner som omsetter kunst gjennom offentlige kanaler for kunstomsetning.