Kunstavgift for kunstnere

 

Mange kunstnere benytter digitale plattformer for promotering av egne verk. I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på regelverket for kunstavgift, og særlig hva som utgjør «offentlig omsetning». BKH har sammenfattet bestemmelsene i kunstavgiftsloven som er særlig aktuelle for kunstnere som selger egne verk. Hovedbestemmelsen er at når verket og/eller salgsvirksomheten promoteres offentlig, vil påfølgende salg anses som offentlig omsetning og avgiftspliktig etter kunstavgiftsloven, uavhengig av hvor salg og overlevering finner sted.

Kunstavgiftpliktig omsetning skal rapporteres uoppfordret, og alle som selger kunst har ansvar for å kjenne regelverket som gjelder for sin virksomhet. Dette gjelder også kunstnere som selger egne verk. Dersom du har spørsmål til reglene, eller er i tvil om dine salg er avgiftspliktige, bør du alltid ta kontakt med oss.

Det sentrale for kunstavgiftsplikten er om salget anses som offentlig omsetning, eller «omsetning som sidestilles med offentlig visning», slik det fremgår av kunstavgiftsloven § 1 tredje ledd nr. 2. I forskrift til kunstavgiftsloven § 2 presiseres dette slik:

«Offentlig omsetning av verk som beskrevet i lovens § 1 vil utløse avgiftsplikten, også offentlig omsetning som skjer fra kunstnerens atelier. Avgiftspliktig er også omsetning som ifølge § 1 er likestilt med offentlig omsetning.»

 

Hva er «offentlig omsetning»?

I følge rettspraksis anses omsetningen som «offentlig» når selgeren tilbyr kunstgjenstanden til allmennheten, slik at den i prinsippet er tilgjengelig for alle. Det er etablert praksis for at salg av kunst etter annonsering på Finn.no, er offentlig omsetning. Også annen digital promotering for allmennheten, på alle typer offentlige nettsteder og plattformer, må likestilles med offentlig promotering, herunder annonseportaler, egne og andres nettsider, sosiale media mv. Omsetning som skjer etter at verket er promotert for salg ved digital (offentlig) visning, blir derfor å sidestille med annen offentlig omsetning.

Salg fra eget atelier

Salg direkte fra kunstner kan i enkelte tilfeller være unntatt avgift, men dette gjelder ikke når verket, eller virksomheten som sådan, forut for salget er annonsert eller promotert offentlig, f.eks. på finn.no eller andre offentlige digitale plattformer. Selv om selve salget, overleveringen og transaksjonen skjer i kunstnerens atelier (eller et annet sted), vil salg av verk som er eller har vært promotert offentlig, være avgiftspliktig.

 

Salg mellom privatpersoner

Salg mellom privatpersoner kan være unntatt avgift. Som privatperson regnes en som ikke yrkesmessig har rollen som selger, kjøper eller formidler. I rollen som selger av egen kunst, vil en kunstner pr. definisjon alltid være en yrkesmessig aktør, og ikke en privatperson. Hvorvidt kjøper i slike tilfeller er privatperson, er uten betydning for avgiftsplikten. Salg etter offentlig promotering, f.eks. på finn.no eller andre digitale plattformer, er offentlig omsetning og avgiftspliktig, også mellom privatpersoner.

 

Beløpsgrensen

Alt kunstsalg som skjer etter annonsering og promotering gjennom offentlig digital promotering slik det er beskrevet ovenfor, er avgiftspliktig såfremt verket selges for over kr 2 000. Beløpsgrensen er lovfestet.

Unntak fra kunstavgiftsplikt for kunstnere

- Salg av verk som koster 2 000 kr eller mindre

- Salg til enkeltpersoner uten forutgående offentlig promotering av verket og/eller salgsvirksomheten for øvrig.

- Salg direkte fra kunstner til museer som er åpne for publikum. MEN: dersom det deltar en yrkesmessig formidler (agent, galleri etc. som skal ha vederlag) på vegne av kjøper eller selger, er salg til museer også avgiftspliktige.