Markant økning i innbetaling av kunstavgift for utsmykkingsprosjekter

Marianne Heske: HODET N.N., 2014, © Marianne Heske / BONO. Skulpturen er en gave til Oslo kommune fra Sparebankstiftelsen DNB.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Fra 2010 til 2015 har det vært en markant økende tendens i innbetaling av kunstavgift i forbindelse med utsmykkingsprosjekter (figur 1). Hoveddelen av denne kategorien gjelder avgiftsinnbetaling knyttet til utsmykking i statlig, halvstatlig og kommunal regi. Alle utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk og konkurranseutkast som kommer til utførelse, er kunstavgiftspliktige. Dette gjelder også kjøp av enkeltverk direkte fra kunstner, når kunsten skal brukes til utsmykkingsformål. Også private initiativ er avgiftspliktige når kunsten skal vises i offentlige rom. 

Prosentmessig vekst i perioden 2010 - 2015 er på 219,5 % (målt i kroneverdi). Justert for prisvekst er økningen 194,4 % (figur 2). 

De siste årene har Norge vært inne en periode med lavkonjunktur, blant annet som følge av oljeprisfall. En ekspansiv finans- og pengepolitikk kan motvirke denne utviklingen gjennom bruk av offentlige midler. Ved nybygg i statlig regi settes vanligvis en viss prosentandel av budsjettet av til kunstnerisk utsmykking, og økt statlig byggevirksomhet vil derfor ha innvirkning på innbetaling av kunstavgift. KORO (Kunst i offentlige rom) kan bekrefte at de i de senere år har vært tendens til økning i kunstprosjekter tilknyttet statlige nybygg. 

BKH har fra 2015 intensivert sin informasjonsvirksomhet og oppfølging rettet mot oppdragsgivere og andre ansvarlige for offentlig utsmykkingsprosjekter. Det er sannsynlig at denne virksomheten også påvirker utviklingen gjennom å skape økt bevissthet omkring avgiftsplikten blant kommuner, helseforetak og andre offentlige og private institusjoner med offentlig utsmykkingsvirksomhet.

© Bildende Kunstneres Hjelpefond 2016